Zmrtvýchvstání Páně A – 10160 9. čtení Sf 3, 14-20

14Výskej, dcero sijónská, hlahol, Izraeli, raduj se a jásej celým srdcem, dcero jeruzalémská! 15Hospodin odstranil rozsudek nad tebou, odvrátil tvého nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je ve tvém středu, neboj se již zlého. 16V onen den řeknou Jeruzalému: Neboj se, Sijóne, tvé ruce ať neochabnou. 17Hospodin, tvůj Bůh, je ve tvém středu, hrdina, který zachraňuje. Rozjásá se nad tebou radostně, obnoví svou láskou, zaplesá nad tebou s výskáním. 18Sklíčené ze svátků vzal jsem od tebe, byli břemenem, potupou na tobě. 19Hle, v onen čas budu jednat se všemi, kteří tě pokořovali. Zachráním kulhavou a zapuzenou shromáždím, a proměním je ve chválu a věhlas po celé zemi, kde zakoušeli hanbu. 20V onen čas vás přivedu, v onen čas vás shromáždím, ano, učiním vás věhlasem a chválou mezi všemi národy země, když před vašima očima změním váš úděl, praví Hospodin.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: