Všech svatých B – Mdr 3, 1-9

1Duše spravedlivých jsou však v Boží ruce a trýzeň smrti se jich nedotkne. 2V očích nemoudrých vypadali jako mrtví, v jejich skonu se spatřovala záhuba, 3v jejich odchodu od nás jejich zánik. Oni však jsou v pokoji. 4I kdyby se lidem zdálo, že jsou trestáni, mají plnou naději na nesmrtelnost. 5Po malém utrpení dojdou velikého dobrodiní, neboť Bůh je vyzkoušel a shledal je hodnými sebe. 6Protříbil je jako zlato v tavicí peci a přijal je jako zápalnou oběť. 7V čas Božího navštívení zazáří a rozletí se jako jiskry po strnisku. 8Budou soudit pronárody a vládnout nad lidmi a Hospodin bude jejich králem navěky. 9Kdo na něho spoléhají, porozumějí pravdě, a věrní zůstanou při něm účastni jeho lásky, vždyť milost a milosrdenství patří jeho vyvoleným.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: