Všech svatých A – Zj 7, 9-17

9Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů, jazyků a z každého lidu. jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni v bílá roucha, palmové ratolesti v rukou, 10a volají velikým hlasem: „Záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.“ 11A všichni andělé stáli kolem trůnu, kolem starších i těch čtyř živých bytostí, a padli před trůnem na tvář a poklonili se Bohu 12 se slovy. „Amen! Dobrořečení a sláva, moudrost i vděčnost, úcta a moc i síla náleží našemu Bohu na věky věků. Amen.“ 13Jeden z těch starších na mne promluvil. „Kdo jsou a odkud přišli tito, kteří jsou oblečeni v bílá roucha?“ 14 Řekl jsem mu: „Můj pane, ty to víš.“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přicházejí z velikého soužení a svá roucha vyprali a vybílili v krvi Beránkově. 15Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho svatyni dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, nad nimi roztáhne svůj stan. 16Již nebudou hladovět ani žíznit, neublíží jim slunce ani jiný žár, 17neboť Beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: