Všech svatých A – Ž 34, 1-10.22

2V každém čase budu dobrořečit Hospodinu. V mých ústech bude ustavičně jeho chvála. 3Má duše se chlubí Hospodinem. Pokorní to uslyší a budou se radovat. 4Velebte se mnou Hospodina! Vyvyšujme společně jeho jméno! 5Hledal jsem Hospodina, a odpověděl mi!, vysvobodil mě ode všeho, čeho jsem se hrozil. 6Ti, kdo na něj hledí, budou zářit. Na jejich tvářích nebude stud. 7Tento chudý volal, a Hospodin ho vyslyšel. Zachránil ho ze všech jeho soužení. 8Hospodinův anděl táboří kolem těch, kdo se ho bojí, a vytrhuje je. 9Okuste a vizte, že Hospodin je dobrý. Blahoslavený je muž, který v něm hledá útočiště. 10Bojte se Hospodina, jeho svatí! Ti, kdo se ho bojí, netrpí nouzi. 22Ničemu zahubí zlo. Kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. 23Hospodin vykoupí duše svých otroků. Nikdo z těch, kteří v něm hledají útočiště, neponese vinu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: