Úterý velikonoční C – Sd 4, 17-23; 5, 24-31

17 A Sísera utíkal pěšky ke stanu Jáely, ženy Kénijce Chebera, protože mezi chasórským králem Jabínem a domem Kénijce Chebera vládl pokoj.18 Jáel vyšla Síserovi naproti a řekla mu: Zajdi, můj pane, zajdi ke mně, neboj se. Zašel tedy k ní do stanu a ona jej přikryla houní.19 Řekl jí: Dej mi prosím napít trochu vody, protože mám žízeň. Otevřela měch s mlékem, dala mu napít a přikryla jej.20 Řekl jí: Postav se u vchodu do stanu, a  když někdo přijde, bude se tě vyptávat a řekne: Není tu někdo? Odpovíš: Není.21 Jáel, žena Cheberova, vzala stanový kolík a do ruky uchopila kladivo. Přišla potají k němu a vrazila mu ten kolík do spánku, až proniknul do země. On tvrdě spal, byl totiž unavený; tak zemřel.22 A hle, Bárak pronásledoval Síseru. Jáel mu vyšla naproti a řekla mu: Pojď, ukážu ti muže, kterého hledáš. Vešel k ní a hle, Sísera leží mrtev a ve spánku kolík.23 V onen den Bůh pokořil kenaanského krále Jabína před syny Izraele.24 Ruka synů Izraele doléhala stále a tvrdě na kenaanského krále Jabína, až i kenaanského krále Jabína vyhladili.
24 Požehnána buď mezi ženami Jáel, žena Kénijce Chebera, mezi ženami ve stanu buď požehnána.25 On si vyžádal vodu, ona mu dala mléko, smetanu podala ve džbánu vznešených.26 Rukou svou po kolíku sáhla a pravicí svou na kladivo pro těžce pracující a udeřila Síseru. Roztříštila mu hlavu, probodla a prorazila mu spánek.27 Mezi nohama jí klesl, padl, složil se. Mezi nohama jí klesl, padl. Kde klesl, tam padl zmordovaný. 28 Za oknem vyhlížela, za okenní mříží naříkala Síserova matka: Proč otálí jeho vůz s příjezdem, proč se opozdila kola jeho válečných vozů?29 Její moudré kněžny jí odpovědí, ona si také bude připomínat své řeči.30 Cožpak nenaleznou a nebudou dělit kořist? (Souložnici nebo dvě) (pro každého předáka,) kořist — barvené šaty pro Síseru, kořist — utkané barvené šaty, utkané barvené šaty (na šíje,) kořist.31 Tak ať zahynou všichni tví nepřátelé, Hospodine, ale ti, kdo jej milují, budou jako slunce vycházející ve své síle. Země měla čtyřicet let klid.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: