Úterý velikonoční B – Žalm 118, 1-2.14-24

1 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, vždyť jeho milosrdenství je věčné! 2 Ať řekne Izrael: Jeho milosrdenství je věčné!14 Hospodin je má síla i píseň; stal se mou spásou. 15 (Hlasitý jásot) i vítězství jsou ve stanech spravedlivých. Hospodinova pravice vykonala (mocné činy.) 16 Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice vykonala (udatné činy.) 17 Nezemřu, budu žít a vypravovat o Hospodinových skutcích. 18 Hospodin mě přísně káznil, ale nevydal mě smrti. 19 Otevřete mi brány spravedlnosti, vejdu jimi a budu vzdávat chválu Hospodinu.20 Toto je brána pro Hospodina; touto branou vcházejí spravedliví.21 Tobě vzdávám chválu, žes mi odpověděl a stal ses mi spásou. 22 Kámen, který zavrhli stavitelé, se stal (hlavou úhlu.) 23 Bylo to od Hospodina. V našich očích je to podivuhodné. 24 Tento den učinil Hospodin. Jásejme a radujme se v  něm!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: