Úterý velikonoční B – 1 K 15, 50-58

50 Toto vám říkám, bratři, že tělo a krev nemůže být dědicem Božího království ani porušitelné nebude dědicem neporušitelného. 51 Hle, říkám vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni,52 naráz, v okamžiku, při zvuku poslední polnice. Zazní polnice, a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni.53 Neboť toto porušitelné tělo musí obléci neporušitelnost a toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. 54 Když toto porušitelné tělo oblékne neporušitelnost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se uskuteční slovo, které je napsáno: ‚Smrt byla pohlcena ve vítězství.‘ 55 ‚Kde je, smrti, (tvé vítězství? Kde je, smrti, tvůj osten)? ‘ 56 Ostnem smrti je hřích a mocí hříchu je Zákon. 57 Budiž dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista.58 Tak tedy, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, stále se rozhojňujte v Pánově díle, vědouce, že vaše námaha není v Pánu zbytečná.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: