Úterý Svatého týdne ABC – Žalm 71, 1-14

1V tobě, Hospodine, hledám útočiště, kéž nejsem nikdy zahanben! 2Ve své spravedlnosti mě vysvoboď a vytrhni! Nakloň ke mně své ucho a zachraň mě! 3Buď mi skalním příbytkem, kam budu stále přicházet. Přikázal jsi, abych byl zachráněn, neboť jsi má skála a má tvrz. 4Bože můj, vytrhni mě z moci ničemy, z rukou bídáka a surovce. 5Tys má naděje, Panovníku Hospodine; od mládí mám k tobě důvěru. 6O tebe se opírám od mateřského lůna; od života matky sis mě oddělil. Budu tě ustavičně chválit. 7Mnohým jsem byl za znamení, ale tys byl mé pevné útočiště. 8Má ústa jsou plná tvé chvály, celý den tě oslavuji. 9Nezamítej mě v čas stáří; když končí mé síly, neopouštěj mě. 10Vždyť nepřátelé mluví proti mně, střeží mou duši, radí se spolu 11a říkají: Bůh ho opustil. Pronásledujte ho a chyťte ho, není, kdo by ho vysvobodil. 12Bože, nevzdaluj se ode mě; Bože můj, pospěš mi na pomoc! 13Ať se stydí, ať pominou ti, kdo obviňují mou duši. Potupa a hanba ať přikryje ty, kdo usilují o mé zlo. 14Ale já budu vytrvale čekat a stále více tě budu nade vše chválit.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: