Úterý po Trojici B – Ex 25, 1-22

1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2Promluv k synům Izraele, aby pro mě vybrali dar; od každého, koho podněcuje srdce, vyberete můj dar. 3Toto je dar, který od nich vyberete: zlato, stříbro a bronz, 4přízi modrou, purpurovou a karmínovou, jemné plátno a kozí srst, 5 načerveno zbarvené beraní kůže, tachaší kůže a akáciové dřevo, 6olej ke svícení, balzámy na olej pomazání a na vonné kadidlo, 7kameny karneolové a další kameny pro vsazování do efódu a náprsníku. 8A ať mi udělají svatyni a budu přebývat uprostřed nich. 9Právě tak, jak ti ukazuji vzor příbytku a vzor všech jeho předmětů, tak to učiníte. 10Udělají truhlu z akáciového dřeva dva a půl loket dlouhou, loket a půl širokou a loket a půl vysokou. 11Potáhneš ji čistým zlatem, zevnitř i zvnějšku ji potáhneš a uděláš jí kolem dokola zlatou obrubu. 12Odliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a dáš je na čtyři její nohy — dva kruhy na jeden bok a dva kruhy na druhý bok. 13Uděláš též tyče z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem. 14Tyče prostrčíš do kruhů po bocích truhly, aby se na nich mohla truhla nosit. 15Tyče zůstanou v kruzích truhly, nebudou se z ní vytahovat. 16Do truhly pak vložíš svědectví, které ti dám. 17Uděláš slitovnici z čistého zlata dva a půl loket dlouhou a loket a půl širokou. 18Uděláš dva zlaté cheruby; uděláš je jako tepanou práci na obou koncích slitovnice. 19Jednoho cheruba udělej na jednom konci a druhého cheruba na druhém konci. Na slitovnici uděláte cheruby na obou jejích koncích. 20Cherubové budou mít křídla roztažená vzhůru; svými křídly budou zastírat slitovnici; budou obráceni jeden k druhému; tváře cherubů budou upřeny na slitovnici. 21Dáš slitovnici nahoru na truhlu a do truhly vložíš svědectví, které ti dám. 22Tam se s tebou budu setkávat a ze slitovnice mezi dvěma cheruby, kteří jsou na truhle svědectví, s tebou budu mluvit o všem, co ti přikáži pro syny Izraele.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: