Úterý po Letnicích C – Ez 11, 14-25

14I stalo se ke mně Hospodinovo slovo: 15Lidský synu, tvým bratrům, tvým příbuzným, po nichž můžeš dědit, a celému domu izraelskému, každému, komu obyvatelé Jeruzaléma řekli: Vzdalte se od Hospodina, ona země byla dána do vlastnictví nám. 16Proto řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Ačkoliv jsem je vzdálil mezi národy a ačkoliv jsem je rozptýlil po zemích, stal jsem se jim na chvilku svatyní v zemích, do nichž přišli. 17Proto řekni: Toto praví Panovník Hospodin: I shromáždím vás z těch národů a vezmu vás z těch zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám vám izraelskou zemi. 18Přijdou tam a odstraní z ní všechny její ohavné modly a všechny její odporné věci. 19A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce masité, 20aby žili podle mých ustanovení, zachovávali má nařízení a plnili je. I budou mým lidem a já budu jejich Bohem. 21Avšak ohledně srdce těch, jejichž srdce chodí za jejich ohavnými modlami a za jejich odpornými věcmi: Jejich cestu jsem uvalil na jejich hlavu, je výrok Panovníka Hospodina. 22Tu cherubové pozdvihli svá křídla, kola měli vedle sebe a sláva Boha Izraele byla nahoře nad nimi. 23A Hospodinova sláva vystoupila zprostřed města a zůstala stát nad horou, která je na východ od města. 24Pak mě Duch pozdvihl a přivedl mě ve vidění v Božím Duchu do Chaldejska k vyhnancům a to vidění, které jsem spatřil, ode mě vystoupilo. 25A jsem k vyhnancům promluvil o všech Hospodinových záležitostech, které mi ukázal.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: