Úterý po Křtu Páně C – Ž 106, 1-12

1Haleluja! Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, vždyť jeho milosrdenství je věčné! 2Kdo vylíčí Hospodinovy mocné činy? Kdo rozhlásí všechnu jeho chválu? 3Blahoslavení jsou ti, kdo zachovávají právo, kdo jednají v každé době spravedlivě. 4Rozpomeň se na mě, Hospodine, pro přízeň ke svému lidu, navštiv mě svou spásou, 5abych viděl dobro tvých vyvolených, abych se radoval radostí tvého národa, abych se chlubil tvým dědictvím. 6Zhřešili jsme jako naši otcové, páchali jsme zlo, jednali jsme ničemně. 7Naši otcové v Egyptě nepochopili tvé divy, nepřipomínali si tvé hojné milosrdenství, byli vzpurní při moři, při moři Rákosovém. 8Ale on je zachránil pro své jméno, aby dal poznat svou udatnost. 9Obořil se na Rákosové moře a vyschlo. Vedl je vodními hlubinami jako pustinou. 10Zachránil je z rukou toho, kdo je nenáviděl, vykoupil je z ruky nepřítele. 11Jejich protivníky přikryla voda, nezbyl z nich ani jeden. 12I uvěřili jeho slovům, zpívali k jeho chvále.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: