Úterý po Křtu Páně C – Sd 5, 12-21

12Probuď se, probuď, Debóro, probuď se, probuď, přednes píseň. Vstaň Báraku a zajmi své zajatce, synu Abínoamův. 13Tehdy sestoupil ten, který přežil, k vznešeným. Hospodinův lid sestoupil ke mně jako hrdinové. 14Z Efrajima vyšli ti, jejichž kořen byl v Amálekovi. Za tebou šel Benjamín s tvým lidem. Z Makíra sestoupili velitelé a ze Zabulóna ti, kdo nosí velitelské žezlo. 15A má knížata z Isachara šla spolu s Debórou; Isachar stejně jako Bárak byl poslán v jeho stopách do údolí. V Rúbenových oddílech byla velká vymezování mínění. 16Proč jsi zůstal mezi ohradami? Abys naslouchal hvízdání na stáda? Rúbenovy oddíly měly velká zpytování mínění. 17Gileád se usídlil na druhé straně Jordánu. A proč Dan pobývá na lodích? Ašer se usadil na pobřeží moře, bydlí nad svými přístavy. 18Zabulón je lid, který vydal svou duši na smrt. Rovněž Neftalí na výšinách krajiny. 19Přišli králové a bojovali. Tehdy bojovali kenaanští králové v Taanaku u vod Megida. Nekalý zisk stříbra nepobrali. 20Z nebes bojovaly hvězdy, ze svých drah bojovaly se Síserou. 21Potok Kíšón je odplavil, potok prastarý, potok Kíšón. Šlapej, má duše, mocně.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: