Úterý po Křtu Páně B – Ex 30, 22-38

22Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 23Vezmi si nejlepší balzámy: pět set šekelů tekuté myrhy, polovinu, tedy dvě stě padesát šekelů vonné skořice a dvě stě padesát šekelů vonného koření 24a pět set šekelů kasie podle šekelu svatyně a hín olivového oleje. 25Uděláš z toho svatý olej pomazání, míchanou mast, jako dělají mastičkáři. To bude svatý olej pomazání. 26Pomažeš s ním stan setkávání a truhlu svědectví, 27stůl a všechno jeho náčiní, svícen a jeho náčiní, oltář pro kadidlo, 28oltář pro zápalnou oběť a všechno jeho náčiní, nádrž a její podstavec. 29Posvětíš je a budou to nejsvětější věci. Cokoliv se jich dotkne, bude svaté. 30Pomažeš také Árona a jeho syny a posvětíš je, aby mi sloužili jako kněží. 31A synům Izraele řekneš: Toto bude můj svatý olej pomazání po všechny vaše generace. 32Na lidské tělo se nebude běžně mazat a jemu podobný olej stejného složení nebudete připravovat. Je svatý, bude pro vás svatý. 33Kdokoliv by připravil olej jemu podobný anebo dal z něho na někoho nepatřičného, bude vyhlazen ze svého lidu. 34Hospodin řekl Mojžíšovi: Vezmi si vonné látky: pryskyřici, onychu a galbanum, tyto vonné látky a čisté kadidlo; budou v poměru jedna ku jedné. 35Uděláš z toho míchané kadidlo jako dělají mastičkáři, posolené, čisté, svaté. 36Trochu z něj důkladně rozdrtíš a dáš trochu před svědectví ve stanu setkávání, kde se s tebou budu setkávat. Bude to pro vás svatosvatá věc. 37Nebudete si připravovat kadidlo stejného složení jako to kadidlo, které uděláš; bude pro tebe svaté pro Hospodina. 38Kdokoliv by připravil jemu podobné, aby se s ním voněl, bude vyhlazen ze svého lidu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: