Úterý po 9. neděli v mezidobí B – Ž 99

1 Hospodin kraluje — národy se chvějí. Trůní na cherubech — země se zmítá.2 Velký je Hospodin na Sijónu, je vyvýšený nade všechny národy.3 Nechť vzdávají chválu tvému jménu, velkému a budícímu bázeň — je svaté.4 Králova moc miluje právo. Ty jsi zárukou přímosti; vykonáváš v Jákobovi právo a spravedlnost. 5 Vyvyšujte (Hospodina, našeho) Boha, klaňte se u podnože jeho nohou — on je svatý! 6 Mojžíš a Áron byli mezi jeho kněžími, Samuel patřil mezi ty, kdo vzývali jeho jméno. Volali k Hospodinu a on jim odpovídal. 7 Mluvil k nim z oblakového sloupu a oni zachovávali jeho svědectví a ustanovení, která jim dal.8 Hospodine, Bože náš, tys jim odpovídal. Byl jsi jim Bohem, který odpouští, ale mstil ses za jejich křivé jednání. 9 Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klaňte se k jeho svaté hoře, neboť Hospodin, náš Bůh, je svatý.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: