Úterý po 9. neděli v mezidobí B – Sk 15, 1-5.22-35

1 Tu sestoupili někteří z Judska a začali bratry učit: „Nebudete-li obřezáni podle Mojžíšova obyčeje, nemůžete být zachráněni.“2 Když se s nimi Pavel a Barnabáš dostali do sporu a velké hádky, stanovili, že Pavel, Barnabáš a někteří další z nich vystoupí k apoštolům a starším do Jeruzaléma a budou o této sporné otázce jednat.3 Vypraveni tedy církví, procházeli Fénicií a Samařskem, vyprávěli o obrácení pohanů a všem bratrům působili velikou radost. 4 Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly a staršími a oznámili, co všechno s nimi Bůh učinil. 5 Tu povstali někteří, kteří uvěřili ze strany farizeů, a říkali, že se pohané musí obřezávat a musí se jim nařizovat, aby zachovávali Mojžíšův zákon.22 Potom apoštolové a starší s celou církví usoudili, že s Pavlem a Barnabášem pošlou do Antiochie muže, které mezi sebou vybrali. Poslali Judu zvaného Barsabáš a Silase, přední muže mezi bratřími.23 (Po nich poslali tento list): „Apoštolové a starší(, vaši bratři,) bratřím z pohanů v Antiochii, Sýrii a Kilikii pozdrav. 24 Doslechli jsme se, že vás někteří, [kteří vyšli] z nás, zneklidnili svými slovy a zmátli vaše duše, [když říkali, že je třeba dát se obřezat a zachovávat Zákon,] ačkoliv jsme jim to nenařídili.25 Došli jsme k jednomyslnosti a usoudili jsme, že vybereme muže, které k vám pošleme s našimi milovanými Barnabášem a Pavlem,26 lidmi, kteří nasadili (svůj život) pro jméno našeho Pána Ježíše Krista.27 Posíláme tedy Judu a Silase a oni vám totéž oznámí ústně. 28 Neboť tak usoudil Duch Svatý i my, že nebudeme na vás klást žádné jiné břemeno než tyto nezbytnosti:29 zdržovat se masa obětovaného modlám, krve, masa zardoušených zvířat a smilstva. Jestliže se těchto věcí budete chránit, dobře uděláte. Buďte zdrávi.“ 30 Byli tedy propuštěni a sestoupili do Antiochie; tam shromáždili množství věřících a odevzdali jim dopis.31 Když jej přečetli, zaradovali se z toho povzbuzení. 32 Juda a Silas, kteří sami také byli proroky, mnohým slovem povzbudili a posílili bratry. 33 Zůstali tam nějaký čas; potom je bratři s pokojem propustili k těm, kteří je poslali.34 Silas se však rozhodl zůstat.35 Pavel a Barnabáš zůstali v Antiochii, učili a s mnohými jinými zvěstovali Pánovo slovo.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: