Úterý po 8. neděli po Zjevení Páně C – Jr 29, 10-19

10 Neboť toto praví Hospodin: Až se pro Babylon naplní sedmdesát let, (postarám se o vás) a naplním na vás své dobré slovo o tom, že vás navrátím na toto místo.11 Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, (abych vám dal) budoucnost a naději. 12 (Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně) modlit, (vyslyším vás.) 13 (Když mě budete hledat,) naleznete , pokud mě budete hledat celým svým srdcem.14 Dám se vám nalézt, je Hospodinův výrok. Změním váš úděl a shromáždím vás ze všech národů a ze všech míst, kam jsem vás zahnal, je Hospodinův výrok, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás odvedl.15 Řekli jste: Hospodin nám ustanovil v Babyloně proroky.16 Avšak toto praví Hospodin o králi, který sedí na Davidově trůnu, a o všem lidu, který bydlí v tomto městě, o vašich bratřích, kteří s vámi neodešli do vyhnanství.17 Toto praví Hospodin zástupů: Hle, posílám proti nim meč, hlad a mor a vydám je jako shnilé fíky, tak špatné, že se nedají jíst.18 Budu je stíhat mečem, hladem a morem, učiním je úděsem pro všechna království země, prokletím, předmětem hrůzy a úžasu a potupou mezi všemi národy, kam jsem je zahnal.19 Za to, že neposlouchali má slova, je Hospodinův výrok, když jsem jim stále znovu posílal své otroky proroky, ale neposlouchali, je Hospodinův výrok.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: