Úterý po 8. neděli po Zjevení Páně A – 1 K 4, 6-21

6Toto jsem, bratři, vztáhl na sebe a na Apolla kvůli vám, abyste se na nás naučili smýšlet ‚ne nad to, co je napsáno‘, abyste se kvůli jednomu učiteli nenadýmali jeden nad druhého.   7Vždyť kdo ti dává vyniknout? Co z toho, co máš, jsi nedostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nedostal?   8Už jste nasyceni, už jste zbohatli, bez nás jste začali kralovat. Kéž byste kralovali, ale tak, abychom i my kralovali spolu s vámi.   9Zdá se mi, že nás, apoštoly, Bůh postavil jako poslední, jako odsouzené na smrt, neboť jsme se stali divadlem světu, andělům i lidem.   10My jsme blázni kvůli Kristu, ale vy jste rozumní v Kristu; my jsme slabí, vy však silní; vy slavní, my beze cti.   11Až do této hodiny hladovíme a žízníme, jsme skoro nazí, dostáváme rány, jsme bez domova,   12lopotíme se prací vlastních rukou. Když nám spílají, žehnáme, když nás pronásledují, snášíme to,   13když jsme haněni, domlouváme. Stali jsme se jakoby smetím tohoto světa, vyvrheli pro všechny až doposud.   14Toto nepíšu, abych vás zahanboval, ale napomínám vás jako své milované děti.   15Neboť i kdybyste měli deset tisíc vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte, neboť v Kristu Ježíši já jsem vás zplodil skrze evangelium.   16Prosím vás tedy: Napodobujte mě!   17Proto jsem k vám poslal Timotea, který je mým milovaným a věrným synem v Pánu. On vám připomene moje cesty v Kristu Ježíši, jak učím všude v každém sboru.   18Někteří z vás se stali domýšlivými, jako bych k vám už neměl přijít.   19Ale přijdu k vám brzy, bude-li Pán chtít, a poznám nikoli řeč těch domýšlivců, ale jejich moc.   20Neboť Boží království nespočívá v řeči, ale v moci.   21Co chcete? Mám k vám přijít s holí, nebo s láskou a v duchu mírnosti?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: