Úterý po 7. neděli velikonoční B – Nu 8, 5-22

5Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 6Vezmi Lévijce zprostřed synů Izraele a očisti je. 7Nalož s nimi takto, abys je očistil: pokrop je vodou očištění, ať přejedou břitvou po celém těle a vyperou si šaty, aby se očistili. 8Ať vezmou býčka a jako přídavnou oběť jemnou mouku namísenou s olejem a ty vezmi druhého býčka jako oběť za hřích. 9Přiveď Lévijce před stan setkávání a svolej celou pospolitost synů Izraele. 10Přiveď Lévijce před Hospodina a synové Izraele na Lévijce vloží ruce. 11Áron ať obětuje Lévijce před Hospodinem jako mávanou oběť od synů Izraele, aby mohli vykonávat Hospodinovu službu. 12Lévijci vloží ruce na hlavy býčků a ty připrav jednoho jako oběť za hřích a druhého jako zápalnou oběť pro Hospodina, abys vykonal obřad smíření za Lévijce. 13Potom postav Lévijce před Árona a před jeho syny a obětuj je jako mávanou oběť pro Hospodina. 14Odděl Lévijce zprostřed synů Izraele; Lévijci budou moji. 15Potom, až je očistíš a obětuješ jako mávanou oběť, Lévijci vejdou, aby sloužili ve stanu setkávání, 16neboť jsou zcela darováni mně zprostřed synů Izraele namísto všeho, co otvírá lůno, namísto všeho prvorozeného ze synů Izraele, vzal jsem si je pro sebe. 17Neboť mně patří vše prvorozené ze synů Izraele, z lidí i zvířat. Tehdy, když jsem v egyptské zemi pobil všechno prvorozené, zasvětil jsem je pro sebe. 18Vzal jsem si Lévijce místo všeho prvorozeného ze synů Izraele. 19Dal jsem Lévijce jako dar Áronovi a jeho synům zprostřed synů Izraele, aby vykonávali službu synů Izraele ve stanu setkávání a získávali smíření pro syny Izraele, aby nenastala pohroma mezi syny Izraele, když by se synové Izraele přiblížili ke svatyni. 20Mojžíš, Áron a celá pospolitost synů Izraele naložili s Lévijci tak, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi o Lévijcích — tak s nimi synové Izraele naložili. 21Lévijci se očistili od hříchu, vyprali si šaty a Áron je obětoval před Hospodinem jako mávanou oběť; Áron za ně vykonal obřad smíření, aby je očistil. 22Potom vešli Lévijci vykonávat svou službu ve stanu setkávání před Áronem a před jeho syny. Jak Hospodin Mojžíšovi o Lévijcích přikázal, tak s nimi naložili.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: