Úterý po 7. neděli po Zjevení Páně A – Gn 31, 1-3.17-50

1Jákob uslyšel slova Lábanových synů: Jákob vzal všechno, co bylo našeho otce! A z toho, co bylo našeho otce, si nahromadil všechno toto bohatství! 2I na Lábanově tváři Jákob viděl, že vůči němu nebyl takový jako dříve. 3Tu řekl Hospodin Jákobovi: Navrať se do země svých otců a do svého rodiště; budu s tebou. 17Nato Jákob vstal, posadil své děti a ženy na velbloudy 18a sehnal všechen svůj dobytek a všechen svůj majetek, jejž nabyl, dobytek a zboží, které nabyl v Paddan-aramu, aby šel ke svému otci Izákovi do kenaanské země. 19Když Lában odešel stříhat ovce, Ráchel ukradla domácí bůžky, které patřily jejímu otci. 20A Jákob oklamal Aramejce Lábana, když mu neoznámil, že utíká. 21Tak utekl se vším, co měl. Vstal, přebrodil Řeku a (vydal se směrem) ke gileádskému pohoří. 22Třetího dne bylo Lábanovi oznámeno, že Jákob utekl. 23Tedy vzal s sebou své příbuzné, (po sedm) dní ho pronásledoval a dostihl ho v gileádském pohoří. 24K Aramejci Lábanovi přišel ve snu v noci Bůh a řekl mu: Měj se na pozoru, abys (nepromlouval k Jákobovi ani dobro ani zlo.) 25Lában dostihl Jákoba, když Jákob postavil svůj stan na hoře. I Lában se svými příbuznými tábořil v gileádském pohoří. 26Lában se Jákoba zeptal: Cos to udělal, žes mne oklamal a mé dcery jsi odvedl jako (válečné zajatce?) 27Proč (jsi potají utekl) a oklamals mne? Neoznámils mi to, abych tě mohl propustit s radostí a zpěvy, s tamburínou a lyrou! 28Ani jsi mě nenechal políbit mé vnuky a dcery. Tentokrát bylo tvé jednání bláznivé. 29Je v mé moci naložit s vámi zle. Ale včera mi Bůh vašeho otce řekl: Měj se na pozoru, abys nepromlouval k Jákobovi ani dobro ani zlo. 30Když už jsi chtěl odejít, protože jsi velice toužil po otcovském domě, proč jsi ukradl mé bohy? 31Jákob na to Lábanovi odpověděl: Protože jsem se bál, neboť jsem si myslel, abys mi neuchvátil své dcery. 32U koho najdeš své bohy, ten nezůstane naživu. Před našimi příbuznými prozkoumej, co tvého je u mne, a vezmi si to. Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla. 33Lában tedy vešel do stanu Jákobova, do stanu Leina, i do stanu obou služebnic, ale nic nenašel. Pak vyšel z Leina stanu a vešel do stanu Ráchelina. 34Ráchel však vzala domácí bůžky, vložila je do velbloudího sedla a posadila se na ně. Lában prohledal celý stan, ale nic nenašel. 35Ráchel řekla svému otci: Ať (se můj pán nerozzlobí,) že nemohu ve tvé přítomnosti povstat, protože mám to, co mívají ženy. Vše prohledal, ale domácí bůžky nenašel. 36Tu Jákob vzplanul hněvem a začal se s Lábanem přít. Říkal mu: Jaké je mé přestoupení? Jaký je můj hřích, žes mě tak pronásledoval? 37Když jsi prohledal všechny mé věci, cos ze všech (svých věcí) našel? Polož to sem před bratry mé i bratry své, ať mezi námi dvěma rozsoudí! 38Těchto dvacet let jsem u tebe. Tvé ovce ani kozy nepotratily, berany z tvého stáda jsem nejídal. 39Rozsápané zvíře jsem ti nepřinášel, sám jsem nesl ztrátu; vyžadoval jsi ode mne to, co bylo ukradeno ve dne i co bylo ukradeno v noci. 40Ve dne mě stravovalo horko a v noci mráz, spánek prchal od mých očí. 41To bylo mých dvacet let ve tvém domě: Čtrnáct let jsem ti otročil za tvé dvě dcery a šest let za tvůj brav, ale mou mzdu jsi změnil desetkrát. 42Kdyby Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a strach Izákův nebyl (se mnou,) propustil bys mě teď s prázdnou. Bůh viděl mé soužení a námahu mých rukou a včera rozsoudil. 43Lában na to Jákobovi odpověděl: Tyto dcery jsou moje dcery a tyto děti jsou moje děti, tento brav je můj brav a všechno, co vidíš, je mé. Ale co mohu dnes udělat pro tyto své dcery nebo pro děti, které porodily? 44Nuže pojď, já a ty uzavřeme smlouvu, a bude na svědectví mezi mnou a tebou. 45Jákob tedy vzal kámen a vztyčil ho jako pamětní sloup. 46Pak řekl svým bratrům: Nasbírejte kameny. Vybrali kameny, udělali hromadu a tam na té hromadě pojedli. 47Lában ji nazval Jegar-sahaduta a Jákob ji nazval Gal-ed. 48A Lában řekl: Tato hromada je dnes svědectvím mezi mnou a tebou. Proto se jmenuje Gal-ed, 49a také Mispa, neboť řekl: Ať Hospodin drží hlídku mezi mnou a tebou, až budeme jeden před druhým ukryti. 50Jestliže budeš mé dcery pokořovat nebo si vezmeš ženy mimo mé dcery, byť by nikdo nebyl s námi, pohleď, Bůh je svědkem mezi mnou a tebou!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: