Úterý po 6. neděli velikonoční C – 2 Pa 15, 1-15

1Tehdy na Azarjášovi, synu Ódedovu, spočinul Boží Duch. 2Vyšel před Ásu a řekl mu: Slyšte mě, Áso a všichni Judejci a Benjamínci! Hospodin bude s vámi, když budete s ním. Jestliže ho budete hledat, dá se vám nalézt, ale jestliže ho opustíte, opustí vás. 3Po mnoho dní byl Izrael bez pravého Boha, bez vyučujícího kněze a bez zákona. 4Ve své tísni se vrátil k Hospodinu, Bohu Izraele; hledali ho a dal se jim nalézt. 5V oněch dobách nebyl pokoj pro toho, kdo vycházel a vcházel, neboť na všechny obyvatele země padly velké zmatky. 6Národ drtil národ, město jiné město, protože je Bůh skrze všelijaké soužení přivedl do zmatku. 7Ale vy buďte silní a vaše ruce ať neochabnou, neboť je mzda za vaši práci. 8Když Ása uslyšel tato slova a proroctví proroka Azarjáše, syna Ódedova, vzchopil se a odstranil ohavné modly z celého území Judy a Benjamína i z měst, která dobyl v Efrajimském pohoří, a obnovil Hospodinův oltář, který byl před Hospodinovou předsíní. 9Shromáždil všechny Judejce a Benjamínce a z Efrajima, Manasesa a z Šimeóna ty, kteří u nich pobývali jako cizinci, neboť k němu přeběhli mnozí z Izraele, když viděli, že Hospodin, jeho Bůh, je s ním. 10Shromáždili se do Jeruzaléma ve třetím měsíci patnáctého roku Ásova kralování. 11Onoho dne obětovali Hospodinu z kořisti, kterou přivedli, sedm set býků a sedm tisíc ovcí. 12Vstoupili do smlouvy, že budou hledat Hospodina, Boha svých otců, celým svým srdcem a celou svou duší. 13A každý, kdo by nehledal Hospodina, Boha Izraele, ať je usmrcen, malý i velký, muž i žena. 14Hlasitě přísahali Hospodinu s pokřikem, trubkami a beraními rohy. 15Všichni Judejci se radovali z té přísahy, neboť přísahali celým svým srdcem a se vším zalíbením ho hledali a dal se jim nalézt. A Hospodin jim dal odpočinek od okolních nepřátel.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: