Úterý po 6. neděli velikonoční B – Dt 11, 1-17

1 Miluj Hospodina, svého Boha, a zachovávej jeho řád, jeho ustanovení, jeho nařízení a jeho příkazy po všechny dny.2 Rozumějte tedy dnes, že to nebyli vaši (synové, kteří by poznali a viděli) kázeň Hospodina, vašeho Boha, — jeho velikost, jeho mocnou ruku a vztaženou paži, 3 jeho znamení a skutky, které učinil uprostřed Egypta faraonovi, egyptskému králi, i celé jeho zemi,4 to, co učinil egyptskému vojsku, jeho koňům a jeho vozbě, jak nad nimi nechal proudit vodu Rákosového moře, když vás pronásledovali a Hospodin je zničil, jak je tomu až dodnes,5 to, co učinil v pustině vám, než jste přišli až na toto místo,6 to, co učinil Dátanovi a Abíramovi, synovi Elíaba, syna Rúbenova, když uprostřed celého Izraele země otevřela svá ústa a pohltila je i jejich rodiny, jejich stany i vše živé v jejich šlépějích, —7 ale vaše oči viděly všechny ty velké Hospodinovy skutky, které učinil.8 Zachovávejte každý příkaz, který ti dnes přikazuji, abyste byli silní, vešli a obsadili zemi, do které procházíte Jordánem, abyste ji obsadili,9 a aby se prodloužily dny v zemi, o které Hospodin přísahal vašim otcům, že ji dá jim a jejich potomstvu, zemi oplývající mlékem a medem.10 Neboť země, do které přicházíš, abys ji obsadil, není jako egyptská země, z níž jste vyšli, kde zaseješ semeno a (musíš šlapat a zavlažovat) ji jako zelinářskou zahradu.11 Země, do které procházíte Jordánem, abyste ji obsadili, je zemí hor a údolí; (pije vodu deště) z nebe.12 Zemí, o kterou se stará Hospodin, tvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého Boha, jsou na ni stále upřeny, od počátku až do konce roku.13 I stane se, jestliže budete opravdu poslouchat mé příkazy, které vám dnes přikazuji, budete milovat Hospodina, svého Boha, a sloužit mu celým svým srdcem a celou svou duší,14 že dám (vaší zemi ve svůj čas déšť) (podzimní i jarní) a sklidíš své obilí, nové víno i svůj olej. 15 Dám také zeleň na tvé pole pro tvůj dobytek, najíš se a nasytíš. 16 Mějte se na pozoru, aby se vaše srdce nedalo svést a neodvrátili jste se, nesloužili jiným bohům a neklaněli se jim.17 Nebo proti vám vzplane Hospodinův hněv, uzavře nebesa, nebude déšť, země nevydá svou úrodu a z té dobré země, kterou vám Hospodin dává, rychle vyhynete.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: