Úterý po 6. neděli v době postní A – Ž 71, 1-14

1V tobě, Hospodine, hledám útočiště, kéž nejsem nikdy zahanben! 2Ve své spravedlnosti mě vysvoboď a vytrhni! Nakloň ke mně své ucho a zachraň mě! 3Buď mi skalním příbytkem, (kam budu stále přicházet. Přikázal jsi, abych byl zachráněn,) neboť jsi má skála a má tvrz. 4(Bože můj,) vytrhni mě z moci ničemy, z rukou bídáka a surovce. 5Tys má naděje, Panovníku Hospodine; od mládí mám k tobě důvěru. 6O tebe se opírám od mateřského lůna; od života matky sis mě oddělil. Budu tě ustavičně chválit. 7Mnohým jsem byl za znamení, ale tys byl(pevné útočiště.) 8Má ústa jsou plná tvé chvály, celý den tě oslavuji. 9Nezamítej mě v čas stáří; když končí mé síly, neopouštěj mě. 10Vždyť nepřátelé mluví proti mně, střeží mou duši, radí se spolu 11a říkají: Bůh ho opustil. Pronásledujte ho a chyťte ho, není, kdo by ho vysvobodil. 12Bože, nevzdaluj se ode mě; Bože můj, pospěš mi na pomoc! 13Ať se stydí, ať pominou ti, kdo obviňují mou duši. Potupa a hanba ať přikryje ty, kdo usilují o mé zlo. 14Ale já budu vytrvale čekat a stále více tě budu nade vše chválit.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: