Úterý po 6. neděli v době postní A – 1 K 1, 18-31

18 Slovo kříže je totiž bláznovstvím těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachraňováni, je mocí Boží. 19Je napsáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘ 20Kde je moudrý? Kde je učitel Zákona? Kde je řečník tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost [tohoto] světa bláznovstvím? 21Neboť když svět v Boží moudrosti nepoznal skrze svou moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznovství této zvěsti zachránit ty, kdo věří. 22Neboť Židé žádají znamení a Řekové hledají moudrost, 23my však hlásáme Krista ukřižovaného: Židům pohoršení, pohanům bláznovství, 24ale těm, (kteří jsou povoláni), Židům i Řekům, Krista — Boží moc a Boží moudrost. 25Neboť co je u Boha bláznivé, to je moudřejší než lidé, a co je u Boha slabé, to je silnější než lidé. 26Vidíte, bratři, (jak vás Bůh povolal): není mezi vámi mnoho moudrých podle těla, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. 27Ale co je u světa bláznivé, to si vybral Bůh, aby zahanboval moudré, a co je u světa slabé, to si vybral Bůh, aby zahanboval silné; 28a co je u světa neurozené a méněcenné, to si vybral Bůh, vybral [dokonce] i to, co není, aby zrušil to, co je, 29aby se žádné tělo nemohlo před Bohem chlubit. 30Vy však jste z něho v Kristu Ježíši, jenž se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením, 31aby se stalo tak, jak je napsáno: ‚Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.‘

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: