Úterý po 6. neděli po Zjevení Páně C – Ezd 1, 1-11

1 V  prvním roce vlády perského krále Kýra, (když se dovršilo) Hospodinovo slovo z  Jeremjášových úst, vzbudil Hospodin ducha perského krále Kýra, aby nechal rozhlásit po celém svém království a také napsal slova:2 Toto praví perský král Kýros: Hospodin, (Bůh nebes,) mi dal všechna království země a (uložil mi,) abych mu postavil dům v Jeruzalémě v Judsku.3 Kdokoliv z vás, ze všeho jeho lidu, jeho Bůh ať je s ním, může jít do Jeruzaléma v Judsku a stavět dům Hospodina, Boha Izraele, Boha, který je v Jeruzalémě.4 Každého, kdo zůstal na jakémkoliv místě, kde pobývá jako cizinec, místní lidé podpoří stříbrem, zlatem, majetkem a dobytkem spolu s dobrovolnou obětí pro dům Boží v Jeruzalémě.5 Nato povstali předáci rodů (judských a benjamínských,) kněží, lévité, každý, jehož ducha Bůh vzbudil, aby vyšli stavět Hospodinův dům v Jeruzalémě.6 A všichni jejich okolní obyvatelé (je podpořili) stříbrnými nádobami, zlatem, majetkem, dobytkem a vzácnými dary kromě toho, co obětovali dobrovolně.7 Král Kýros vydal nádoby Hospodinova domu, které Nebúkadnesar odnesl z Jeruzaléma a dal je do domu svého boha.8 Perský král Kýros je vydal prostřednictvím správce pokladu Mitredata, který je odpočítal judskému předáku Šéšbasarovi.9 Toto je jejich výčet: třicet zlatých misek, tisíc stříbrných misek, dvacet devět nožů, 10 třicet zlatých pohárů, čtyři sta deset druhořadých stříbrných pohárů a tisíc jiných nádob.11 Všech zlatých a stříbrných nádob bylo pět tisíc čtyři sta. To vše odnesl Šéšbasar spolu s vyhnanci, kteří vyšli z Babylonu do Jeruzaléma.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: