Úterý po 6. neděli po Zjevení Páně A – Dt 23,21 – 24,4.10-15

21Od cizince můžeš brát úrok, ale od svého bratra úrok neber, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal při všem podnikání tvých rukou v zemi, do které jdeš, abys ji obsadil. 22Když učiníš slib Hospodinu, svému Bohu, neváhej ho splnit, neboť Hospodin, tvůj Bůh, ho od tebe jistě vyžádá a byl by na tobě hřích. 23Jestliže se však vyhneš slibování, nebude na tobě hřích. 24Zachovej, co vyšlo ze tvých rtů, a splň, co jsi dobrovolně slíbil Hospodinu, svému Bohu, co jsi prohlásil svými ústy. 1Jestliže si muž vezme ženu, bude jejím manželem, ale pak se stane, že nenalezne milost v jeho očích, protože u ní našel nějakou hanebnost, napíše jí rozlukový lístek, dá jí ho a propustí ji ze svého domu. 2Odejde z jeho domu, půjde a bude patřit jinému muži. 3Když ji ten poslední muž začne nenávidět, napíše jí rozlukový lístek, dá jí ho a propustí ji ze svého domu, anebo jestliže ten poslední muž, který si ji vzal za ženu, zemře, 4její první manžel, který ji propustil, si ji nesmí znovu vzít, aby byla jeho ženou, poté, co byla poskvrněna. Byla by to ohavnost před Hospodinem. Neuvaluj hřích na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví. 10Když půjčuješ svému bližnímu na dluh, nevcházej do jeho domu, abys vzal zástavu. 11Stůj venku a muž, kterému půjčuješ, ti přinese zástavu ven. 12Ale jestliže je to chudý člověk, nechoď spát s  jeho zástavou. 13Jistě mu zástavu po  západu slunce vrať, aby ulehl ve svém plášti a žehnal ti. A (tobě to bude před Hospodinem, tvým Bohem, počteno za spravedlnost.) 14Neutlačuj najatého dělníka, (chudého a nuzného) ze svých bratří ani příchozího, který je ve tvé zemi, ve tvých branách. 15V týž den mu dej jeho mzdu, ať nad ní nezapadne slunce, protože je chudý a (pozvedá k ní svou duši.) nevolá proti tobě k Hospodinu a nedopadne na tebe trest za hřích.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: