Úterý po 5. neděli velikonoční B – Iz 32, 9-20

9 Bezstarostné ženy, vstaňte, slyšte můj hlas! Sebejisté dcery, naslouchejte mojí řeči!10 Do roka a několika dnů se budou třást sebejisté ženy, protože pomine vinobraní, sklizeň nepřijde.11 Třeste se, bezstarostné, chvějte se, sebejisté, svlékněte se, obnažte se a přepásejte svá bedra žíní,12 a (bijte se v prsa) nad překrásnými poli, nad úrodnou révou,13 nad zemí mého lidu, kde vyroste trní a bodláčí, ano, nad všemi domy radosti rozjařeného města. 14 Neboť palác bude zanedbaný, ruch opustí město; citadela se strážnou věží se stanou navěky jeskyněmi, radostí divokých oslů, pastvinou stád, 15 dokud na nás nebude vylit Duch shůry. Pak se pustina stane ovocným sadem a ovocný sad bude mít cenu lesa, 16 v pustině se usídlí právo a spravedlnost bude pobývat v ovocném sadu.17 Dílem spravedlnosti bude pokoj a službou spravedlnosti utišení a bezpečí navěky.18 A můj lid bude bydlet v pokojném obydlí, v bezpečných příbytcích a v klidných místech odpočinku. 19 I když padne na les krupobití a město bude úplně sníženo, 20 blahoslavení jste vy, kdo rozséváte při všech vodách a dáváte volnost býku i oslu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: