Úterý po 5. neděli velikonoční A – Př 3, 5-12

5Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost. 6Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky. 7Nebuď moudrý ve svých očích, boj se Hospodina a odvrať se od zlého. 8To bude uzdravením pro tvé tělo a občerstvením pro tvé kosti. 9Cti Hospodina svým majetkem a prvotinami ze vší své úrody. 10Tvé sýpky se naplní hojností a tvé sudy budou přetékat novým vínem. 11Hospodinovu kázeň, můj synu, nezavrhuj, neměj odpor k jeho pokárání, 12neboť koho Hospodin miluje, toho kárá jako otec syna, jehož si oblíbil.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: