Úterý po 5. neděli po Zjevení Páně B – 2 Kr 8, 1-6

1Elíša promluvil k ženě, jejíhož syna oživil, a řekl: Vstaň a jdi, ty i tvůj dům, a pobývej jako cizinec, kde se dá, protože Hospodin vyhlásil hlad a již přišel na zemi na sedm let. 2Žena vstala a učinila podle slova muže Božího: Šla ona i její dům a pobývala jako cizinec v pelištejské zemi po sedm let. 3I stalo se po sedmi letech, že se ta žena vrátila z pelištejské země a šla se na králi domáhat svého domu a svého pole. 4Tehdy král hovořil s Gecházím, služebníkem muže Božího, a řekl: Vyprávěj mi o všech velkých činech, které Elíša učinil. 5Když vyprávěl králi o tom, jak oživil mrtvého, právě přišla ta žena, jejíhož syna oživil, aby se domáhala na králi svého domu a svého pole. Gechází řekl: Můj pane a králi, to je ta žena a to je její syn, kterého Elíša oživil. 6Král se na to té ženy vyptal a ona mu to vyprávěla. Pak jí král ustanovil jednoho dvorního úředníka a řekl mu: Vrať všechno, co jí patří; všechnu úrodu pole ode dne, kdy opustila zemi, až do nynějška.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: