Úterý po 4. neděli velikonoční C – Ez 45, 1-9

1Až převezmete zemi do dědictví, přinesete Hospodinu dar pozdvihování, svatý díl ze země o délce dvacet pět tisíc a šířce deset tisíc měr. Bude svatý kolem dokola na celém svém území. 2Z toho připadne pro svatyni čtvercový díl pět set na pět set po obvodu. Okolo bude mít padesát loket pastviny. 3Z této plochy tedy odměříš délku dvacet pět tisíc a šířku deset tisíc měr. Tam bude svatyně, nejsvětější místo. 4To bude svatý díl ze země pro kněze, služebníky svatyně, kteří se přibližují, aby sloužili Hospodinu. Bude to místo na domy pro ně a svaté místo pro svatyni. 5Dvacet pět tisíc měr délky a deset tisíc šířky. Bude pro lévity, služebníky domu; budou mít ve vlastnictví dvacet síní. 6Městu dáte do vlastnictví pět tisíc měr šířky a dvacet pět tisíc délky podél svatého dílu — daru pozdvihování. Bude pro celý dům izraelský. 7A kníže bude mít díl z jedné i z druhé strany svatého dílu pro dar pozdvihování i vlastnictví města, u svatého dílu pro dar pozdvihování a u vlastnictví města, ze západní strany na západ a z východní strany na východ. Délka bude odpovídat jednomu z dílů od západní hranice k východní hranici 8země; bude pro něho vlastnictvím v Izraeli. A má knížata už nebudou utiskovat můj lid, ale zemi dají domu izraelskému, jejich kmenům. 9Toto praví Panovník Hospodin: Bylo toho dost, izraelská knížata! Odstraňte násilí a zkázu, konejte právo a spravedlnost. Zanechte vyhánění mého lidu, je výrok Panovníka Hospodina.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: