Úterý po 4. neděli velikonoční B – 1 Pa 11, 1-9

1Všichni Izraelci se shromáždili k Davidovi do Chebrónu se slovy: Hle, jsme tvá kost a tvé tělo. 2Již dávno předtím, když byl ještě králem Saul, ty jsi vodil Izrael do boje i z boje. Hospodin, můj Bůh, ti řekl: Ty budeš pást můj lid Izrael, ty budeš vévodou nad mým lidem Izraelem. 3Všichni izraelští starší přišli ke králi do Chebrónu a David s nimi v Chebrónu uzavřel před Hospodinem smlouvu. Pomazali Davida za krále nad Izraelem podle Hospodinova slova prostřednictvím Samuela. 4Pak David a celý Izrael vytáhl na Jeruzalém, to je Jebús; tam byli Jebúsejci, obyvatelé té země. 5Obyvatelé Jebúsu řekli Davidovi: Nevstoupíš sem. Ale David dobyl pevnost Sijón, to je Město Davidovo. 6David řekl: Ten, kdo udeří na Jebúsejce první, stane se předákem a velitelem. První vytáhl Jóab, syn Serújin, a stal se předákem. 7A David se usadil v pevnosti, proto se nazývala Město Davidovo. 8Postavil město všude kolem, od Miló na všechny strany. Zbytek města obnovil Jóab. 9David se stále rozmáhal a Hospodin zástupů byl s ním.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: