Úterý po 4. neděli v době postní C – Lv 25, 1-19

1Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sínaj: 2Promluv k synům Izraele a řekni jim: Až vejdete do země, kterou vám dávám, bude země zachovávat odpočinek pro Hospodina. 3Šest let budeš osévat své pole, šest let budeš prořezávat svou vinici a shromažďovat její úrodu. 4Sedmého roku bude mít země sobotu odpočinutí, odpočinek pro Hospodina. Nebudeš osévat své pole ani prořezávat svou vinici. 5To, co samo vyrostlo po tvé žni, nebudeš sklízet a hrozny z neobdělané vinice nebudeš sbírat. Země bude mít rok odpočinutí. 6Úrodu z odpočinku země budete mít za pokrm — ty, tvůj otrok, tvá otrokyně, tvůj najatý dělník i příchozí, který u tebe pobývá jako cizinec, 7tvůj dobytek i zvěř, která je v tvé zemi, bude mít k jídlu všechnu její úrodu. 8Odpočítáš si sedm let odpočinku, sedmkrát sedm let, a doba sedm let odpočinku ti dá čtyřicet devět let. 9Necháš zaznít troubení beraního rohu sedmého měsíce, desátého dne toho měsíce. V den smíření necháte zaznít beraní roh po celé své zemi. 10Posvětíte padesátý rok a vyhlásíte v zemi propuštění pro všechny její obyvatele. Bude to pro vás milostivé léto, kdy se vrátíte každý na své vlastnictví, každý se vrátíte ke své čeledi. 11Padesátý rok budete mít milostivé léto; nebudete zasévat, nebudete sklízet to, co samo vyroste, a nebudete sbírat víno z neobdělaných vinic. 12Neboť je to milostivé léto; bude pro vás svaté. Budete jíst úrodu přímo z pole. 13V tomto milostivém létě se vrátíte každý na své vlastnictví. 14Když budete prodávat zboží svému druhovi nebo od svého druha něco kupovat, nebudete utiskovat jeden druhého. 15Podle počtu roků po milostivém létě budeš kupovat od svého druha a podle počtu let úrody ti on bude prodávat. 16Čím více let, tím navýšíš jeho kupní cenu, čím méně let, tím zmenšíš jeho kupní cenu, neboť je to počet úrod, které ti prodává. 17Nebudete utiskovat jeden druhého, ale budeš se bát svého Boha, neboť já Hospodin jsem váš Bůh. 18Plňte má ustanovení, má nařízení zachovávejte a plňte je. Tak budete bydlet v zemi v bezpečí. 19Země vydá své ovoce a budete jíst do sytosti a budete v ní bydlet v bezpečí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: