Úterý po 4. neděli v době postní B – Nu 20, 1-13

1Prvního měsíce přišli synové Izraele, celá ta pospolitost, na pustinu Sin a lid pobýval v Kádeši. Tam zemřela Mirjam a byla tam pohřbena. 2Pospolitost neměla vodu, a tak se shromáždili proti Mojžíšovi a Áronovi. 3Lid se přel s Mojžíšem. Říkali: Kéž bychom zahynuli, když zahynuli naši bratři před Hospodinem! 4Proč jste přivedli Hospodinovo shromáždění do této pustiny, abychom tady zemřeli my i náš dobytek? 5Proč jste nás vyvedli z Egypta, abyste nás přivedli na toto zlé místo? Není to místo zrna a fíků, vinné révy a granátových jablek, ani zde není voda na pití! 6Mojžíš a Áron odešli od shromáždění ke vchodu do stanu setkávání a padli na tvář. I ukázala se jim Hospodinova sláva. 7Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 8Vezmi hůl, svolej pospolitost, ty i tvůj bratr Áron, a promluvte před jejich zrakem ke skále a vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály a dáš napít pospolitosti i jejich dobytku. 9Mojžíš vzal hůl před Hospodinem, jak mu přikázal. 10Mojžíš s Áronem svolali shromáždění před skálu a řekl jim: Teď poslyšte, vy vzpurníci. Copak vám máme vyvést vodu z této skály? 11Mojžíš pozvedl ruku, dvakrát udeřil svou holí do skály i vyšlo množství vody a napila se pospolitost i jejich dobytek. 12Hospodin však řekl Mojžíšovi a Áronovi: Protože jste mi nevěřili a nedosvědčili jste moji svatost před očima synů Izraele, proto nepřivedete toto shromáždění do země, kterou jsem jim dal. 13Toto jsou Vody sváru, kde synové Izraele vedli při s Hospodinem a on se mezi nimi posvětil.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: