Úterý po 4. neděli po Zjevení Páně C – 1 K 14, 13-25

13 Proto kdo mluví jazykem, ať se modlí, aby mohl také vykládat.14 Neboť když se modlím jazykem, můj duch se modlí, avšak má mysl je bez užitku.15 Co tedy? Budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí; budu zpívat chvály duchem, ale budu zpívat chvály i myslí.16 Neboť kdybys dobrořečil jen duchem, jak by mohl (přítomný prostý člověk) k tvému díkůvzdání říci ‚Amen‘, když neví, co říkáš?17 Ty sice dobře děkuješ, ale ten druhý tím není budován. 18 Děkuji Bohu, že mluvím jazyky více než vy všichni;19 ale v církvi — abych poučil i druhé — chci raději promluvit pět slov svou myslí než deset tisíc slov v jazyku.20 Bratři, ve svém myšlení nebuďte jako děti; ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí. 21 V Zákoně je napsáno: ‚Jinými jazyky a rty cizinců budu mluvit k tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat,‘ praví Pán.22 Jazyky nejsou tedy znamením pro věřící, nýbrž pro nevěřící, proroctví však ne pro nevěřící, nýbrž pro věřící.23 Když by se tedy sešel celý sbor a všichni by mluvili jazyky, a vešli by prostí lidé nebo nevěřící, cožpak neřeknou, že blázníte? 24 Ale když budou všichni prorokovat a vejde někdo nevěřící nebo neznalý, bude ode všech usvědčován a ode všech souzen.25 Budou se odhalovat skryté věci jeho srdce, a tak padne na tvář, pokloní se Bohu a vyzná: ‚Vskutku, mezi vámi je Bůh!‘

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: