Úterý po 34. neděli v mezidobí C – Jr 30, 18-24

18Toto praví Hospodin: Hle, změním úděl stanů Jákobových a slituji se nad jeho příbytky; město bude zbudováno na svých ruinách a palác bude stát na svém místě. 19Bude odtamtud zaznívat píseň díků a hlas radujících se. Rozmnožím je a nebude jich ubývat; způsobím, že budou vážení a nebudou bezvýznamní. 20Jeho synové budou jako za dávnověku a jeho shromáždění bude trvale přede mnou; všechny jeho utiskovatele navštívím s trestem. 21Stane se, že jeho vznešený bude pocházet z něho samotného i jeho vládce vyjde z jeho středu. Přivedu ho blíž a přiblíží se ke mně. Vždyť kdo by nasadil svůj život, aby se ke mně přiblížil? je Hospodinův výrok. 22Budete mým lidem a já budu vaším Bohem. 23Hle, spustila se Hospodinova vichřice hněvu, vířivý vichr. Bude vířit na hlavě ničemů. 24Hospodinův planoucí hněv se neodvrátí, dokud nevykoná a nenaplní plány jeho srdce. V posledních dnech tomu porozumíte.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: