Úterý po 33. neděli v mezidobí B – Dt 26, 5-10

5Vypovídej před Hospodinem, svým Bohem: Můj otec byl kočovným Aramejcem. Sestoupil do Egypta a pobýval tam jako malá hrstka. Stal se tam však velkým, mocným a početným národem. 6Egypťané s námi jednali zle, pokořovali nás a vkládali na nás tvrdou otročinu. 7Když jsme křičeli k Hospodinu, Bohu našich otců, Hospodin slyšel náš hlas a pohlédl na naše soužení, naše trápení a na náš útlak. 8Hospodin nás vyvedl z Egypta mocnou rukou a vztaženou paží, s velkými, bázeň vzbujícími činy, se znameními a divy. 9Přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem. 10A nyní hle, přinesl jsem prvotinu plodů země, kterou jsi mi dal, Hospodine. Polož to před Hospodina, svého Boha, klaň se před Hospodinem, svým Bohem

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: