Úterý po 32. neděli v mezidobí C – Ag 2, 20-23

20I stalo se Hospodinovo slovo podruhé k Ageovi dvacátého čtvrtého dne toho měsíce: 21Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi: Zatřesu nebem i zemí. 22Převrátím trůny království, vyhladím sílu království národů, převrátím válečné vozy i jejich jezdce, klesnou koně i jejich jezdci, jeden mečem druhého. 23V onen den, je výrok Hospodina zástupů, tě vezmu, můj otroku Zerubábeli, synu Šealtíelův — je Hospodinův výrok — a učiním tě pečetním prstenem, neboť tebe jsem vyvolil, je výrok Hospodina zástupů.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: