Úterý po 32. neděli v mezidobí B – Gn 24, 11-27

11Navečer, v době, kdy ženy vycházely čerpat vodu, nechal odpočinout velbloudy venku za městem u studny s vodou 12a řekl: Hospodine, Bože mého pána Abrahama, způsob to dnes prosím při mně a prokaž milosrdenství mému pánu Abrahamovi: 13Stojím zde u pramene vody a dcery mužů toho města vycházejí čerpat vodu. 14Ať dívka, jíž řeknu: Nakloň prosím džbán, abych se napil, a ona odpoví: Napij se a také tvé velbloudy napojím, je ta, kterou jsi určil pro svého otroka Izáka. Podle toho poznám, že jsi mému pánu prokázal milosrdenství. 15Ještě nedomluvil, když tu vycházela Rebeka, která se narodila Betúelovi, synu Milky, ženy Abrahamova bratra Náchora, a na rameni měla džbán. 16Ta dívka byla velmi hezkého vzhledu, panna, muž ji dosud nepoznal. Sestoupila k prameni, naplnila džbán a vystoupila. 17Otrok jí vyběhl naproti a řekl: Dej mi prosím napít trochu vody ze džbánu. 18Odpověděla: Napij se, můj pane. A rychle sundala džbán na ruku a dala mu napít. 19Když se napil, řekla: Načerpám i tvým velbloudům, dokud se nenapijí. 20A rychle vylila džbán do žlabu a běhala stále znovu ke studni čerpat, dokud nenačerpala pro všechny jeho velbloudy. 21Muž na ni mlčky pozorně hleděl, aby poznal, zda Hospodin dopřeje jeho cestě úspěch, či nikoli. 22Když přestali velbloudi pít, vzal muž zlatý nosní kroužek o váze půl šekelu a pro její ruce dva náramky o váze deseti šekelů zlata 23a zeptal se: Čí jsi dcera? Pověz mi prosím, je-li v domě tvého otce pro nás místo k přenocování. 24Odpověděla mu: Jsem dcera Betúela, syna Milky, kterého porodila Náchorovi. 25A pokračovala: Slámy i krmiva je u nás mnoho a také místo k přenocování. 26Muž poklekl, klaněl se Hospodinu 27a řekl: Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, který od mého pána neodňal své milosrdenství a věrnost. Vždyť mě Hospodin na cestě vedl přímo do domu bratrů mého pána.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: