Úterý po 32. neděli v mezidobí A – 1 Te 3, 6-13

6 Nyní však k nám od vás přišel Timoteus a přinesl nám radostnou zprávu o vaší víře a lásce i o tom, že na nás stále v dobrém vzpomínáte a toužíte nás spatřit stejně jako i my vás. 7Proto jsme byli, bratři, ve vší své tísni a soužení povzbuzeni skrze vaši víru, 8protože nyní skutečně žijeme, jestliže vy pevně stojíte v Pánu. 9Vždyť jakou vděčností za vás můžeme Bohu odplatit za všechnu tu opravdovou radost, kterou z vás máme před naším Bohem? 10Ve dne v noci převelice prosíme, abychom vás mohli spatřit a doplnit nedostatky vaší víry. 11Sám Bůh a náš Otec a náš Pán Ježíš kéž urovná naši cestu k vám. 12A vás ať Pán rozhojní a dá vám oplývat v lásce k sobě navzájem i ke všem lidem, jako i my máme lásku k vám, 13tak upevní vaše srdce, aby byla bezúhonná v svatosti před Bohem a naším Otcem v příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými. Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: