Úterý po 31. neděli v mezidobí A – Sk 13, 1-12

1V Antiochii byli v místní církvi proroci a učitelé, jako Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrénský, Manahen, společně vychovaný s tetrarchou Herodem, a Saul. 2 Když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý: „Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal.“ 3Potom, po postu a modlitbách, na ně vložili ruce a propustili je. 4Oni tedy, vysláni Duchem Svatým, sestoupili do Seleukie a odtamtud odpluli na Kypr. 5Když dorazili do Salaminy, zvěstovali Boží slovo v židovských synagogách. Měli s sebou i Jana jako pomocníka. 6 Když prošli celým ostrovem až do Páfu, nalezli jakéhosi muže, kouzelníka, falešného proroka, Žida jménem Barjezus, 7který byl u místodržitele Sergia Paula, muže rozumného. Ten si zavolal Barnabáše a Saula, protože chtěl slyšet Boží slovo. 8Avšak Elymas, ten kouzelník — tak se totiž překládá jeho jméno — se začal stavět proti nim a snažil se odvrátit místodržitele od víry. 9Saul, jehož nazývali také Pavel . byl naplněn Duchem Svatým, upřeně na něho pohlédl 10a řekl: „Ó, ty plný vší lsti a každé ničemnosti, synu Ďáblův, nepříteli každé spravedlnosti, což nepřestaneš převracet přímé Pánovy cesty? 11A nyní, hle, Pánova ruka je proti tobě, budeš slepý a neuvidíš slunce až do daného času.“ Ihned na něj padla mrákota a tma, tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. 12Když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil, pln zděšení nad Pánovým učením.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: