Úterý po 31. neděli v mezidobí A – Joz 6, 1-16.20

1Jericho se tehdy zavíralo a bylo uzavřeno před syny Izraele. Nikdo nevycházel ani nevcházel. 2Ale Hospodin Jozuovi řekl: Pohleď, vydal jsem ti do ruky Jericho i jeho krále s udatnými hrdiny. 3Obejdete tedy město. Všichni bojovníci to město jednou obkrouží. Takto to budeš dělat šest dnů. 4A sedm kněží pozdvihne před truhlou sedm beraních rohů. Sedmého dne obejdete město sedmkrát a kněží zatroubí na rohy. 5I stane se, až se táhle zatroubí na beraní roh, jakmile uslyšíte zvuk rohu, že všechen lid spustí velký křik, hradba toho města se na svém místě zhroutí a lid tam vystoupí, každý přímo vpřed. 6Jozue, syn Núnův, tedy svolal kněze a řekl jim: Pozdvihněte truhlu smlouvy. Sedm kněží pak pozdvihne sedm beraních rohů před Hospodinovou truhlou. 7Potom řekl lidu: Jděte a obejděte město a vojsko projde před Hospodinovou truhlou. 8I stalo se, jak to Jozue lidu řekl. Sedm kněží nesoucích sedm beraních rohů prošlo před Hospodinem, troubili na rohy a truhla Hospodinovy smlouvy šla za nimi. 9Vojsko šlo před kněžími troubícími na rohy a shromáždění se ubíralo za truhlou, tak šli a troubili na rohy. 10Lidu pak Jozue přikázal: Nebudete křičet, ani nenecháte zaznít svůj hlas a z vašich úst nevyjde slovo až do dne, kdy vám řeknu: Křičte. Pak budete křičet. 11Nechal tehdy obejít Hospodinovu truhlu kolem města jednou dokola. Potom přišli do tábora a přenocovali v táboře. 12Jozue časně zrána vstal a kněží pozdvihli Hospodinovu truhlu. 13A sedm kněží nesoucích sedm beraních rohů před Hospodinovou truhlou stále šlo, troubili na rohy a vojsko šlo před nimi. Shromáždění šlo stále za Hospodinovou truhlou, troubíc na rohy. 14Druhý den opět město jednou obešli a vrátili se do tábora. Takto si počínali šest dnů. 15Sedmého dne pak časně vstali, jakmile vyšla jitřenka, a obcházeli město podle tohoto nařízení sedmkrát. Pouze v onen den obešli město sedmkrát. 16I stalo se, když kněží po sedmé zatroubili na rohy, že Jozue řekl lidu: Spusťte křik, protože Hospodin vám město vydal. 20Tu lid spustil křik, zatroubili na rohy a stalo se, jakmile lid uslyšel zvuk rohu, že spustil velký povyk, hradba se zhroutila na svém místě, lid vystoupil do města, každý přímo vpřed, a to město dobyli.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: