Úterý po 30. neděli v mezidobí B – Ez 18, 1-32

1I stalo se ke mně Hospodinovo slovo: 2Co máte na mysli, když užíváte o izraelské zemi toto přísloví: Otcové jedí trpké hrozny a synům trnou zuby? 3Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, uvidíme, jestli se v Izraeli mezi vámi toto přísloví ještě bude užívat. 4Vždyť mně patří všechny duše, patří mi jak duše otcova, tak i duše synova. Duše, která hřeší, ta zemře. 5Avšak bude-li někdo spravedlivý a bude konat právo a spravedlnost — 6nehodoval na horách, své oči nepozvedl k bůžkům domu izraelského, neznečistil ženu svého bližního a nepřiblíží se k menstruující ženě, 7nikoho nebude utiskovat, vrátí zástavu dluhu, neuchvátí lup, svůj chléb dá hladovému a obnaženého zakryje oděvem, 8 nebude dávat na lichvu a nebude vybírat úrok, odvrátí svou ruku od špatnosti, bude konat pravdivý soud mezi člověkem a člověkem, 9bude chodit podle mých ustanovení, zachovávat i má nařízení, aby uskutečňoval pravdu — takový spravedlivý určitě bude žít, je výrok Panovníka Hospodina. 10Když zplodí syna násilníka, který prolévá krev a udělá bratru kteroukoli z těchto věcí 11(ačkoliv jeho otec sám nic z těchto věcí nespáchal), vždyť i hodoval na horách a znečistil ženu svého bližního, 12utiskoval chudého a nuzného, uchvátil lup a nevrací zástavu, pozvedl své oči k bůžkům a páchal ohavnost, 13dával na lichvu a vybíral úrok. Bude žít? Nebude žít! Spáchal všechny tyto ohavnosti, jistě bude usmrcen, zůstane na něm jeho krev. 14A hle, zplodil by syna a ten by viděl všechny hříchy, které spáchal jeho otec; i když je viděl, nebude jednat podle nich: 15Na horách nehodoval a své oči nepozvedl k bůžkům domu izraelského, ženu svého bližního neznečistil, 16nikoho neutiskoval, nevzal zástavu a neuchvátil lup, svůj chléb dával hladovému a obnaženého zakrýval oděvem, 17neublížil chudému — lichvu ani úrok nevybíral, plnil má nařízení, chodil podle mých ustanovení; takový nezemře pro zvrácenost svého otce, určitě bude žít. 18Jeho otec, protože se dopouštěl útlaku, oloupil bratra a činil uprostřed svého lidu to, co není dobré, hle, zemřel pro svou zvrácenost. 19Řeknete však: Proč syn nesnášel trest za zvrácenost otce? Protože ten syn konal právo a spravedlnost, zachovával všechna má ustanovení a konal je, určitě bude žít. 20Duše, která hřeší, ta zemře. Syn neponese trest za zvrácenost otce ani otec neponese trest za zvrácenost syna. Spravedlnost spravedlivého zůstane na něm a rovněž ničemnost ničemy zůstane na něm. 21Pokud se však ničema odvrátí od všech svých hříchů, které spáchal, bude zachovávat všechna má ustanovení a bude konat právo a spravedlnost, určitě bude žít, nezemře. 22Žádná jeho přestoupení, kterých se dopustil, mu nebudou připomínána; podle své spravedlnosti, kterou vykonal, bude žít. 23Copak si opravdu přeji smrt ničemy, je výrok Panovníka Hospodina? Nemám snad v oblibě, když se odvrátí od svých cest a bude žít?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: