Úterý po 3. neděli v době postní C – Ez 17, 1-10

1I stalo se ke mně Hospodinovo slovo: 2Lidský synu, dej domu izraelskému hádanku a užij podobenství. 3Řekneš: Toto praví Panovník Hospodin: Převeliký orel s dlouhými křídly a perutěmi plnými peří, které má pestré zbarvení, přiletěl k Libanonu a uchopil vrcholek cedru. 4Utrhl vrcholek jeho výhonků a přinesl jej do země kramářů, položil jej ve městě prodejců. 5Potom vzal jiný ze semene té země a dal jej do plodné země, vzal ho u hojných vod, jako vrbu jej zasadil. 6I vzešel a stal se bujnou vinnou révou nízkého vzrůstu, aby k němu obracel své větve a jeho kořeny byly pod ním. Stal se vinnou révou, vyrazil haluze a vyhnal ratolesti. 7Pak se objevil další velký orel s velkými křídly a hojným peřím a hle, tato vinná réva k němu upnula své kořeny a vztáhla k němu své větve, aby ji napájel ze záhonů, kde byla vysazena. 8Byla zasazena na dobrém poli u hojných vod, aby vyrazila větvoví a aby nesla ovoce, aby se stala proslulou vinnou révou. 9Řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Vydaří se? Cožpak nezpřetrhá její kořeny a neotrhá její ovoce a neuschne? Každý její čerstvě utržený výhonek uschne. Nebude třeba velké síly a početného lidu, aby ji vytrhli z kořenů. 10Hle, byla zasazena, cožpak se ale vydaří? Což rychle neuschne, jakmile se jí dotkne východní vítr? Na záhonech, kde vzešla, uschne.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: