Úterý po 3. neděli po Zjevení Páně C – Jr 36, 11-26

11Míkajáš, syn Gemarjášův, vnuk Šáfanův, uslyšel všechna Hospodinova slova z té knihy 12a sestoupil do královského paláce do písařovy síně. Hle, tam seděla všechna knížata: Písař Elíšama, Delajáš, syn Šemajášův, Elnátan, syn Akbórův, Gemarjáš, syn Šáfanův, Sidkijáš, syn Chananjášův, a všechna ostatní knížata. 13Míkajáš jim oznámil všechna slova, která slyšel, když Báruk četl lidu z knihy. 14Všechna knížata poslala pro Báruka Jehudího, syna Netanjáše, syna Šelemjáše, syna Kúšího, se slovy: Vezmi s sebou ten svitek, ze kterého jsi četl lidu a přijď sem. Báruk, syn Nerijášův, vzal s sebou ten svitek a přišel k nim. 15Pak mu řekli: Posaď se a čti nám z něj. Báruk jim tedy četl. 16Stalo se, když uslyšeli všechna ta slova, že polekaně pohlédli jeden na druhého a řekli Bárukovi: Určitě všechna tato slova oznámíme králi. 17Báruka se zeptali: Pověz nám, jak jsi všechna tato slova napsal? Z jeho úst? 18Báruk jim odpověděl: Svými ústy mi říkal všechna tato slova a já jsem je zapisoval inkoustem do knihy. 19Knížata řekla Bárukovi: Jdi, ukryj se, ty i Jeremjáš, aby nikdo nevěděl, kde jste. 20Oni pak šli na nádvoří ke králi. Svitek ponechali v pokoji písaře Elíšamy a oznámili králi všechna ta slova. 21Král poslal Jehudího, aby vzal svitek. Vzal ho z pokoje písaře Elíšamy. Jehudí ho četl králi a všem knížatům, která stála okolo krále. 22Král seděl v zimním paláci — byl devátý měsíc — a na ohništi před ním hořelo. 23Když Jehudí přečetl tři nebo čtyři odstavce, král je odřízl písařským nožem a házel je do ohně, který byl na ohništi, dokud nebyl zničen celý svitek na ohni, který byl na ohništi. 24A král ani žádní jeho otroci, kteří slyšeli všechna tato slova, se nepolekali a neroztrhli svá roucha. 25I když Elnátan, Delajáš a Gemarjáš naléhali na krále s prosbou, aby svitek nepálil, neuposlechl je. 26Potom král přikázal Jerachmelovi, synu královu, Serajášovi, synu Azríelovu, a Šelemjášovi, synu Abdeelovu, aby písaře Báruka a proroka Jeremjáše zajali. Ale Hospodin je skryl.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: