Úterý po 3. neděli po Zjevení Páně B – Gn 45,25 – 46,7

25I vystoupili z Egypta a přišli do kenaanské země ke svému otci Jákobovi. 26A oznámili mu: Josef ještě žije a nadto je vládcem celé egyptské země. Jeho srdce zůstalo netečné, protože jim nevěřil. 27Když mu vyprávěli všechno, co jim Josef říkal, a když viděl vozy, které pro něho Josef poslal, duch jejich otce Jákoba ožil. 28Izrael zvolal: Stačí! Můj syn Josef ještě žije! Půjdu a uvidím ho, dříve než zemřu! 1Izrael vyrazil se vším, co měl. Když přišel do Beer-šeby, obětoval oběti Bohu svého otce Izáka. 2Tu Bůh k Izraelovi v nočním vidění promluvil: Jákobe, Jákobe! On odpověděl: Tady jsem. 3Bůh řekl: Já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se sestoupit do Egypta, protože tam z tebe učiním velký národ. 4Já sestoupím do Egypta s tebou a já tě jistě zase vyvedu. A Josef položí ruku na tvé oči. 5Jákob se tedy z Beer-šeby zvedl a Izraelovi synové naložili svého otce Jákoba, své malé děti a své ženy na vozy, které pro ně farao poslal. 6Vzali také svá stáda a svůj majetek, jejž nabyli v kenaanské zemi, a vešli do Egypta, Jákob a všechno jeho potomstvo s ním. 7Své syny a syny svých synů i své dcery a dcery svých synů — všechno své potomstvo přivedl s sebou do Egypta.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: