Úterý po 3. neděli adventní C – Sk 28, 23-31

23Určili mu tedy den a přišli k němu do jeho bytu ve větším počtu. Vykládal jim a dosvědčoval Boží království a od rána do večera je přesvědčoval o Ježíšovi z Mojžíšova zákona i z Proroků. 24Někteří se dávali přesvědčit tím, co jim říkal, jiní nevěřili. 25Byli mezi sebou rozděleni a začali se rozcházet, když Pavel řekl jedno slovo: „Dobře promluvil Duch Svatý k vašim otcům skrze proroka Izaiáše: 26‚Jdi k tomuto lidu a řekni: Vskutku uslyšíte, a jistě nepochopíte, ustavičně budete hledět, a určitě neuvidíte. 27Neboť srdce tohoto lidu otupělo, stali se nedoslýchavými a své oči zavřeli, aby snad očima neuviděli a ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se a  je neuzdravil.‘ 28Ať je vám tedy známo, že tato Boží záchrana byla poslána pohanům. Oni uslyší.“ 29Když to řekl, Židé odešli a velmi se mezi sebou přeli. 30Pavel zůstal po celé dva roky ve svém najatém bytě a přijímal všechny, kteří k němu přicházeli, 31hlásal Boží království a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší otevřeností a bez překážek.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: