Úterý po 3. neděli adventní C – Nu 16, 20-35

20Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: 21Oddělte se od této pospolitosti, v okamžiku s nimi skoncuji. 22Oni padli na tvář a řekli: Bože, Bože duchů celého tvorstva, zhřešil jeden muž, a ty se budeš hněvat na celou pospolitost? 23Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 24Promluv k pospolitosti: Odtáhněte z okolí příbytku Kórachova, Dátanova a Abíramova. 25Mojžíš vstal a šel k Dátanovi a Abíramovi. Za ním šli izraelští starší. 26Pak promluvil k pospolitosti: Odstupte od stanů těchto ničemných mužů a nedotýkejte se ničeho, co jim patří, jinak budete smeteni kvůli všem jejich hříchům. 27Odtáhli tedy z okolí příbytku Kórachova, Dátanova a Abíramova. Dátan a Abíram vyšli a postavili se u vchodu do svých stanů, spolu s svými ženami, syny a malými dětmi. 28Mojžíš řekl: Podle toho poznáte, že mě poslal Hospodin, abych učinil všechny tyto skutky, a ne já sám: 29Jestliže tito zemřou smrtí všech lidí a postihne je úděl všech lidí, neposlal mě Hospodin. 30Jestliže však Hospodin stvoří něco nového, země otevře svůj chřtán, pohltí je i všechno, co jim patří, a sestoupí zaživa do podsvětí, poznáte, že tito muži znevážili Hospodina. 31I stalo se, když domluvil všechna tato slova, že se země pod nimi rozpoltila, 32země otevřela svůj chřtán, pohltila je i jejich domy i všechny lidi, kteří patřili ke Kórachovi, i všechen jejich majetek. 33Oni i všichni, kdo k nim patřili, sestoupili zaživa do podsvětí, země je přikryla a zmizeli zprostřed shromáždění. 34Všichni Izraelci, kteří byli okolo nich, před jejich křikem utekli, neboť si řekli: Jinak země pohltí i nás. 35I vyšlehl oheň od Hospodina a strávil těch dvě stě padesát mužů, kteří přinesli kadidlo.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: