Úterý po 3. neděli adventní B – 2 Kr 2, 9-22

9I stalo se, jak přecházeli, že Elijáš řekl Elíšovi: Žádej, co mám pro tebe udělat, dříve nežli budu od tebe vzat. Elíša řekl: Ať jsou na mně dva díly tvého ducha. 10Elijáš řekl: Požádal jsi o těžkou věc. Jestliže mě uvidíš, budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže neuvidíš, nestane. 11Šli stále spolu a hovořili, a tu se objevil ohnivý vůz a ohniví koně, oddělili je od sebe a Elijáš vystoupil ve vichřici do nebes. 12Elíša to viděl a zvolal: Můj otče, můj otče! Vozbo Izraele a jeho jezdci! A pak ho již neviděl. Uchopil své roucho a roztrhl jej na dva kusy. 13Potom zvedl Elijášův plášť, který z něj spadl, vracel se a zastavil se na břehu Jordánu. 14Vzal Elijášův plášť, který z něho spadl, udeřil do vody a řekl: Kde je Hospodin, Bůh Elijášův, ano, on? Když udeřil do vody, rozdělila se sem a tam a Elíša přešel. 15Viděli ho proročtí žáci, kteří byli naproti v Jerichu, a řekli: Elijášův duch spočinul na Elíšovi. Šli mu naproti a poklonili se před ním k zemi. 16Řekli mu: Hle, s tvými otroky je padesát mužů bojovníků, ať jdou a hledají tvého pána, zdali jej Hospodinův Duch neodnesl a nehodil na nějakou horu či do nějakého údolí. Řekl: Neposílejte. 17Nutili ho až hanba, takže nakonec řekl: Pošlete je. Poslali tedy padesát mužů a ti hledali tři dny, ale nenašli ho. 18Vrátili se k němu, když byl ještě v Jerichu. Řekl jim: Což jsem vám neřekl: Nechoďte? 19Mužové města řekli Elíšovi: Hle, město je dobré místo k bydlení, jak můj pán vidí, ale voda je špatná a země připravuje o děti. 20Řekl: Podejte mi novou mísu a dejte tam sůl. Podali mu to. 21Odešel ke zdroji vody, hodil tam sůl a řekl: Toto praví Hospodin: Uzdravuji tuto vodu. Ať již odtud nevzejde smrt ani potrat. 22A až do tohoto dne je voda uzdravena, podle Elíšova slova, které promluvil.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: