Úterý po 29. neděli v mezidobí C – Jr 39, 1-18

1V devátém roce vlády judského krále Sidkijáše, v desátém měsíci, že k Jeruzalému přitáhl babylonský král Nebúkadnesar a celé jeho vojsko a oblehli ho. 2V jedenáctém roce vlády Sidkijáše, ve čtvrtém měsíci, v devátém dni toho měsíce, byl do města učiněn průlom. 3Všechna knížata babylonského krále vešla a usadila se v Prostřední bráně: Nergal-sareser, Samgar-nebú, vrchní úředník Sarsekím, vrchní mág Nergal-sareser a všechna ostatní knížata babylonského krále. 4Stalo se pak, že když je uviděl judský král Sidkijáš a všichni bojovníci, utekli a vyšli v noci z města směrem ke královské zahradě bránou mezi dvěma hradbami; vyšli směrem k Arabě. 5Chaldejské vojsko je pronásledovalo a dostihlo Sidkijáše na jerišských pustinách. Zajali ho a přivedli ho k babylonskému králi Nebúkadnesarovi do Ribly v zemi Chamátu. Ten nad ním vyslovil rozsudek. 6Babylonský král pobil před jeho zraky v Rible Sidkijášovy syny a také pobil všechny judské šlechtice. 7Oslepil Sidkijášovy oči, svázal ho bronzovými okovy, aby ho přivedl do Babylona. 8Královský palác i domy lidu spálili Chaldejci ohněm a jeruzalémské hradby strhli. 9Zbytek lidu, který zůstal ve městě, přeběhlíky, kteří k němu přeběhli, zbytek lidu, který zůstal, odvedl velitel tělesné stráže Nebúzaradán do Babylona. 10Ale některé z chudých lidí, kteří nic neměli, ponechal velitel tělesné stráže Nebúzaradán v judské zemi a dal jim v onen den vinice a pole. 11O Jeremjášovi babylonský král Nebúkadnesar prostřednictvím velitele tělesné stráže Nebúzaradána přikázal: 12Vezmi ho a dohlédni na něj. Nečiň mu nic zlého, ale co ti poví, to s ním učiň. 13Velitel tělesné stráže Nebúzaradán, vrchní úředník Nebúšazbán, vrchní mág Nergal-sareser a všichni velitelé babylonského krále 14poslali pro Jeremjáše a nechali ho přivést z nádvoří stráží; dali ho Gedaljášovi, synu Achíkamovu, vnuku Šáfanovu, aby jej zavedl domů. Tak pobýval mezi svým lidem. 15Když byl ještě zadržován na nádvoří stráží, stalo se k Jeremjášovi Hospodinovo slovo: 16Jdi a řekni Kúšijci Ebedmelekovi: Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, naplním svá slova o tomto městě, k jeho zlu, a ne k dobru; v onen den se před tebou uskuteční. 17Avšak tebe v onen den vysvobodím, je Hospodinův výrok, nebudeš vydán do ruky mužů, jichž se strachuješ. 18Jistě tě zachráním, nepadneš mečem a tvoje duše se ti stane kořistí, protože jsi doufal ve mě, je Hospodinův výrok.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: