Úterý po 29. neděli v mezidobí A – Nu 12, 1-9

1Tehdy Mirjam mluvila s Áronem proti Mojžíšovi ohledně kúšské ženy, kterou si vzal; vzal si totiž kúšskou ženu. 2Říkali: Cožpak Hospodin mluvil pouze a jenom skrze Mojžíše? Což nemluvil také skrze nás? Hospodin to slyšel. 3Mojžíš byl velmi pokorný muž, více než všichni lidé, kteří byli na povrchu země. 4Hospodin hned řekl Mojžíšovi, Áronovi a Mirjamě: Vyjděte všichni tři ke stanu setkávání. Všichni tři vyšli. 5Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu, zastavil se u vchodu do stanu, zavolal Árona a Mirjam a oni oba vyšli. 6Hospodin řekl: Poslyšte má slova: Kdyby byl mezi vámi prorok Hospodinův, dám se mu poznat ve vidění, budu s ním mluvit ve snu. 7Ne tak s mým otrokem Mojžíšem; je věrný v celém mém domě. 8S ním mluvím tváří v tvář, zřetelně, ne v hádankách, hledí na Hospodinovu podobu. Jak to, že jste se nebáli mluvit proti mému otroku Mojžíšovi? 9Hospodin proti nim planul hněvem a odešel.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: