Úterý po 28. neděli v mezidobí C – Jr 29, 24-32

24K Šemajášovi Nechalamskému promluv slovy: 25Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Protože jsi svým jménem poslal dopisy všemu lidu, který je v Jeruzalémě, knězi Sefanjášovi, synu Maasejášovu, i všem kněžím se slovy: 26Hospodin tě ustanovil knězem místo kněze Jójady, abys byl dohlížitelem v Hospodinově domě nad každým potřeštěncem a nad tím, kdo vystupuje jako prorok, abys ho dal do klády či do železného chomoutu. 27Proč jsi tedy nyní nenapomenul Jeremjáše Anatótského, který mezi vámi vystupuje jako prorok? 28Vždyť proto nám poslal do Babylona zprávu se slovy: Bude to trvat dlouho. Stavte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jezte jejich plody. 29Kněz Sefanjáš tento dopis přečetl proroku Jeremjášovi. 30Potom se stalo k Jeremjášovi Hospodinovo slovo: 31Pošli ke všem vyhnancům zprávu se slovy: Toto praví Hospodin o Šemajášovi Nechalamském: Protože vám prorokoval, ale já jsem ho neposlal, a vzbuzoval u vás doufání v klam, 32proto takto praví Hospodin: Hle, navštívím Šemajáše Nechalamského a jeho potomstvo; nebude mít nikoho, kdo by žil uprostřed tohoto lidu, a neuvidí dobro, které svému lidu učiním, je Hospodinův výrok, protože naváděl ke vzpouře proti Hospodinu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: